Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die TeqTrade, gevestigd te Notter, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door TeqTrade gesloten, doch met namenverkoopovereenkomsten.

Artikel 2 Offertes
1. De door TeqTrade gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft TeqTrade gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
4. TeqTrade is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 3 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin TeqTrade haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van TeqTrade. Welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door TeqTrade gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan TeqTrade kunnen worden toegerekend.

Artikel 4 Annuleringen
1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van TeqTrade kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
2. Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van deze overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan TeqTrade verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

Artikel 5 Levering
1.De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor de rekening van de wederpartij komen indien de order een bedrag van € 250,- niet te boven gaat (in NL € 7,50, buiten nl € 15,00).
2. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
3. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien. Bovendien is op elke afzonderlijke levering het gestelde onder lid 1 van toepassing.

Artikel 6 Levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door TeqTrade opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
3. De aansprakelijkheid van TeqTrade voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De door TeqTrade geleverde zaken blijven het eigendom van TeqTrade totdat de wederpartij de geleverde zaken aan TeqTrade betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van TeqTrade rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens TeqTrade niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is TeqTrade gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient TeqTrade hiertoe de volledige medewerking te verlenen

Artikel 8 Garantie
1 TeqTrade staar na levering gedurende de fabrieksgarantie voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen in, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig onze voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
2 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.
3 TeqTrade’s garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de

Artikel 9 Geschillen
1. Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV een andere Kantonrechter bevoegd is.

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 11 Wijziging
1. TeqTrade gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De ons op het moment van wijziging bekende kopers zullen wij schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.